Oblig Finance & Factoring

Produkt ten skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych sprzedażą wierzytelności wymagalnych tj. w stosunku do których upłynął termin płatności. Przedmiotem zakupu mogą być wierzytelności wynikające praktycznie z każdego stosunku obligacyjnego, w postaci zarówno należności głównych jak i należności ubocznych (np. odsetek z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia). Interesują nas tylko te wierzytelności, które posiadają status bezspornych, wolnych od obciążeń i wad prawnych oraz co do których nie wyłączono umownie możliwości przelewu (pactum de non cedento).

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności

  • natychmiastowe odblokowanie zamrożonego kapitału,
  • poprawa wyników finansowych, dzięki wyksięgowaniu należności, umożliwiając tym samym likwidację rezerw,
  • przeniesienie ryzyka związanego z niewypłacalnością Dłużnika,
  • uniknięcie czasochłonnych czynności windykacyjnych oraz żmudnych procedur sądowych i egzekucyjnych.

Co nas wyróżnia

  • bezpłatna oraz błyskawiczna weryfikacja Dłużnika,
  • natychmiastowy proces decyzyjny,
  • szybka zapłata za wierzytelność - terminy płatności wynoszą od 7 do 30 dni od daty podpisania umowy,
  • brak konieczności zawierania stałej umowy współpracy,
  • atrakcyjne warunki transakcji.

Cena zakupu wierzytelności

Wynagrodzenie stanowi procent kwoty przedstawionej do wykupu i jest uzależnione od kondycji finansowej Dłużnika, rodzaju, wysokości i stopnia przeterminowania wierzytelności.