Oblig Finance & Factoring

Oferujemy na Państwa ręce produkt finansowy dedykowany z definicji przedsiębiorcom, polegający na zakupie niewymagalnych wierzytelności inkorporowanych w wystawionych przez Państwa fakturach VAT. Nasze wynagrodzenie przybiera postać wynagrodzenia dyskontowego, które pomniejsza wartość przekazywanych Państwu środków pieniężnych tytułem zapłaty za przedmiotowe wierzytelności. Termin realizacji zapłaty z tytułu umowy factoringowej nie przekracza u nas 48 godzin. Nadmieniamy przy tym, iż przyjmujemy pełne ryzyko dotyczące niewypłacalności Płatnika, którego zobowiązania objęliśmy umową factoringową.

Cechy charakterystyczne oferowanego factoringu

 • finansowanie bezspornych i niewymagalnych wierzytelności krótkoterminowych (do 90 dni) inkorporowanych w fakturach VAT i pochodzących z obrotu krajowego,
 • finansowanie zarówno kilku jak i pojedynczych wierzytelności,
 • weryfikacja ekonomiczno-finansowa tylko i wyłącznie Płatnika, wobec braku regresu na naszego Klienta,
 • wspomaganie w zarządzaniu wierzytelnościami.

Korzyści płynące z factoringu

 • finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa bez konieczności angażowania środków własnych lub zaciągania kredytów bankowych,
 • zapewnienie przedsiębiorstwu stałego, równomiernego dopływu kapitału obrotowego,
 • poprawa konkurencyjności dzięki możliwości oferowania Państwa Klientom wydłużonych terminów płatności,
 • poprawa płynności finansowej i zapewnienie wzrostu rentowności w wyniku przedterminowego wpływu należności,
 • zmniejszenie pracochłonności i redukcja kosztów bieżącej obsługi,
 • możliwość uzyskania rabatów u swoich Klientów,
 • pozyskanie gotówki bez wzrostu zobowiązań,
 • brak konieczności ustanawiania trwałych zabezpieczeń rzeczowych.

Co Nas wyróżnia

 • błyskawiczny termin realizacji transakcji,
 • nie pobieramy opłat przygotowawczych, wstępnych ani stałych,
 • nie pobieramy prowizji od ryzyka niewypłacalności Płatników,
 • nie pobieramy opłat od wielkości przyznanego limitu factoringowego,
 • nie obciążamy kosztami monitorowania płatności objętych factoringiem,
 • indywidulane podejście,
 • minimum formalności i przejrzystość procedur współpracy.

Cena factoringu

Wynagrodzenie stanowi procent kwoty przedstawionej do factoringu, a jego wysokość jest uzależniona od kondycji finansowej Płatnika, poziomu przejętego ryzyka, terminu płatności, kwoty finansowania transakcji, ilości i wartości nabywanych faktur, zakresu pracochłonności przy administrowaniu wierzytelnościami oraz branży gospodarczej Płatnika. Mając zatem na uwadze wielość zmiennych, wysokość naszego wynagrodzenia uzgadniana jest każdorazowo indywidualnie z Państwem. Limit finansowania funkcjonuje podobnie do limitu kredytu w rachunku bieżącym tj. odnawia się w miarę spłacania wierzytelności przez Płatnika/Płatników i przedstawiania do wykupu nowych wierzytelności.