W celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) dalej RODO, informujemy, że wszystkie podmioty wchodzące w skład grupy OBLIG w Dąbrowie Górniczej dochowują szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych osobowych i wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności osób fizycznych wynikającym z zakresu, charakteru, kontekstu i celów przetwarzania danych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest OBLIG FINANCE&FACTORING J.Tambor-Jachna, A.Jachna s.c., ul. Królowej Jadwigi 34, 41-300 Dąbrowa Górnicza (NIP: 629-24-22-164), tel.: + 48 32 264 92 98, adres e-mail: biuro@oblig.pl.
 2. Inspektorem danych osobowych (IOD) z ramienia Grupy OBLIG jest Pan Arkadiusz Jachna (kontakt email: ajachna@oblig.pl). W razie stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe zostały wykorzystane w innym celu niż ten, o którym mowa w pkt. 4 niniejszej klauzuli, prosimy o niezwłoczny kontakt z ww. Inspektorem (IOD).
 3. Podstawę prawną ochrony i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy obowiązującego prawa, w tym:
  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02.04.1997 r.
  2. Ustawa o ochronie danych osobowych.
  3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), w szczególności art. 6,9,10 lub 13,14.
  4. Inne przepisy obowiązującego prawa, wyżej nie przywołane.
 4. Celem zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawidłowe wykonanie powierzonych zleceń i zawartych umów, w zakresie spraw: ewidencyjnych, podatkowych i ew. kontroli przez upoważnione urzędy.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora danych.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 8. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa odpowiednio stosowane:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania –w zakresie, w jakim prawo to nie jest uregulowane na podstawie odrębnych przepisów,
  2. usunięcia danych –w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
  3. ograniczenia przetwarzania –w zakresie, w jakim prawo to nie jest wyłączone na podstawie odrębnych przepisów,
  4. wniesienia sprzeciwu w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych są art. 6 ust 1 lit. e lub lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny),
  5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych –w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, a po tym czasie, do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.