Oblig Legal Advice

OBLIG LEGAL ADVICE oferuje w tym zakresie szeroki wachlarz usług, począwszy od doradztwa w sprawach jednostkowych - indywidualnych oraz doradztwa kompleksowego, dedykowanego głównie podmiotom gospodarczym, poprzez usługi pisemnego sporządzania opinii prawnych, a skończywszy na tworzeniu dla Państwa od podstaw ram kontraktowych oraz udzielaniu wszelkiej pomocy prawnej przy negocjacjach dotyczących kontraktów przedkładanych przez Państwa partnerów handlowych, co stanowi zasadniczą oś naszej specjalizacji.

Zakres przedmiotowy niniejszych usług obejmuje:

  1. prawo gospodarcze, w tym w szczególności prawo cywilne z zakresu zobowiązań,
  2. prawo korporacyjne w tym w szczególności wszelkie zagadnienia z zakresu spółek prawa handlowego,
  3. prawo pracy,
  4. prawo podatkowe,
  5. prawo upadłościowe,
  6. prawo własności intelektualnej,
  7. prawo proceduralne z zakresu procedury cywilnej i administracyjnej.

Wysokość wynagrodzenia w sprawach jednostkowych - indywidualnych uzależniona jest od rodzaju sprawy, jej zawiłości, terminu realizacji usługi oraz nakładu pracy.

W sprawach natury doradztwa kompleksowego nasza oferta usługowa przedstawia się wg następującego schematu:

  1. ryczałt bez limitu godzin - w wysokości stałej kwoty pieniężnej płatnej miesięcznie,
  2. ryczałt z limitem godzin - kwota stałego ryczałtu obejmuje ustaloną w umowie liczbę godzin /w skali tygodnia, bądź miesiąca/ pozostawania prawnika naszej Kancelarii do Państwa dyspozycji /w Państwa siedzibie, bądź w siedzibie Kancelarii/,
  3. stawka godzinowa - wynagrodzenie płatne miesięcznie w wysokości obliczonej według faktycznej ilości godzin poświęconych danej usłudze.