Oblig Finance & Factoring

2019-03-04

Licytacja nieruchomości 28.03.2019 r. godz. 09.00

OBWIESZCZENIE
o licytacji nieruchomości w trybie uproszczonym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski zawiadamia na podstawie art. 10136, że w dniu 28.03.2019 r. o godz. 09.00 w kancelarii komornika przy ul. Pułaskiego 12 w Myszkowie odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. 2490 o pow. 1,0383 ha, położonej w Myszkowie przy ul. Zawierciańskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze CZ1M/00077943/4.
Działka w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości około 57 m od strony ul. Zawierciańskiej oraz długości około 170 m od strony ul. Nierada. Obszar działki nieogrodzony, niezagospodarowany. Działka nie jest uzbrojona w urządzenia infrastruktury technicznej, podstawowy zakres tych urządzeń zlokalizowany jest w drodze dojazdowej.

Suma oszacowania : 84.600,00 zł                                 Wysokość rękojmi: 8.460,00 zł
Cena wywołania : 63.450,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika o nr 33 8279 0000 0127 0231 2001 0001 z podaniem sygnatury sprawy KM 2097/18 bądź w kancelarii komornika. W dniu licytacji należy okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Myszkowie, ul. Pułaskiego 12.

Na podstawie 10136 §1 kpc w zw. z art. 8672 §2 kpc w licytacji nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej egzekucji.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przesądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych podmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W przypadku wylicytowania nieruchomości należy wpłacić całą cenę nabycia, bądź – jeżeli cena nabycia przewyższa pięć tysięcy złotych – 1/5 tej ceny nie mniej niż 500,00 zł a pozostałą część  dnia następnego na warunkach określonych w art. 10136 §1 kpc w zw. Z art. 871 kpc.
UWAGA: Od 01 stycznia 2016 sprzedaż w trybie licytacji została objęta obowiązkiem podatkowym określonym w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09-09-2000r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z poźn.zm.).

Nabywcą nieruchomości rolnej o powierzchni większej niż 0,3 ha może być tylko rolnik indywidualny w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego [Dz. U. 2003 nr 64 poz. 592 z późn. Zm.] chyba, że przytoczona ustawa stanowi inaczej.

Wartość oszacowania: 84 600,00 zł
Cena wywołania: 63 450,00 zł